Четврток, Септември 24, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Во прилог е објавен календарот за организација во учебната 2018/2019 за СОУ „Крсте Петков Мисирков Демир Хисар.

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2018/2019 година.

 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2018 година.

 

Календар за организација во учебната 2018/2019

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?