Понеделник, Јули 06, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Реформирано гимназиско образование 

Општествено-хуманистичко подрачје, Комбинација – А 

 

Неделен фонд на часови по година на образование

Наставни предмети

I

II

III

IV

1. Задолжителни предмети

29

29

23

20

Македонски јазик и литература

4

4

4

4

Математика

3

3

3

3

Прв странски јазик (Англиски јазик)

3

3

3

3

Втор странски јазик (Француски јазик)

2

2

2

2

Историја

2

2

2

 

Географија

2

2

 

 

Физика

2

2

2

 

Хемија

2

2

2

 

Биологија

2

2

2

 

Социологија

 

2

 

 

Филозофија

 

 

 

3

Информатика

2

 

 

 

Спорт и спортски активности

2

2

3

3

Ликовна уметност

2

1

 

 

Музичка уметност

1

2

 

 

Бизнис и претприемништво

 

 

 

2

2. Изборни предмети

 

2

6

9

Предмет од листата на изборни предмети*

 

2

 

 

Вовед во право

 

 

2

 

Социологија

 

 

2

 

Латински јазик

 

 

2

 

Економија

 

 

 

3

Менаџмент

 

 

 

2

Логика

 

 

 

2

Историја

 

 

 

2

Вкупно часови (1 + 2)

29

31

29

29

 * Ученикот избира еден предмет од листата изборни предмети:

- Информатичка технологија

- Класични јазици

- Елементарна алгебра и геометрија

- Говорење и пишување

- Етика


Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?