Понеделник, Јануари 27, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Средно стручно образование

Шумарско-дрвопреработувачка струка

Образовен профил: техничар за шумарство и пејзажна архитектура

Неделен фонд на часови по година на образование

Наставни предмети

I

II

III

IV

1. Општо образование

22 

20

10

12

Македонски јазик и литература

3

3

3

3

Странски јазик (Англиски јазик)

3

3

3

3

Математика

2

2

Историја

2

Историја на Македонија

2

Физика

2

2

Хемија

2

2

Биологија

2

2

Информатика

2

2

Бизнис

2

2

Граѓанско образование

2

Спорт и спортски активности

2

2

2

2

Ликовна уметност

1

Музичка уметност

1

2. Стручно образование

11

15

25

21

Анатомија со техн. својства на дрво

3

Машини, алати и уреди

3

Техничко цртање со нацртна геометрија

3

Дендрологија

2

Педологија и петрографија

2

Екоклиматологија

2

Геодезија со шумски комуникации

2

Расадничарство

2

2

Ловство

2

Заштита на земјиштето од ерозија

2

Подигање и уредување на шумите

3

Подигање и одржување на зелени површ.

2

2

Дендрометрија и искористување на шумите

2

2

Проектирање со аранж. на зелени површ.

3

Заштита на шумите и растенијата

2

Прв изборен предмет

2

2

Втор изборен предмет

2

2

Практична настава

3

6

6

Слободни часови на училиштето

2

2

2

2

Вкупно часови (1 + 2)

33

35

35

33Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?