Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

П Р Е Г Л Е Д

на испитни комисии за споведување на поправни,  

вонредни и класни испити по предмети

во учебната 2018/2019 година

 

 

 

Македонски јазик и литература

1

1

Ристевска Љубица

претседател

2

Јошевска Маја

испитувач

3

 

член

2

1

Јошевска Маја

претседател

2

Ристевска Љубица

испитувач

3

 

член

3

1

 

претседател

2

 

испитувач

3

 

член

Англиски јазик, Француски јазик, Латински јазик

1

1

Дајовска Вера

претседател

2

Миновска Весна

испитувач

3

Христина Мицевска

член

2

1

Миновска Весна

претседател

2

Дајовска Вера

испитувач

3

Христина Мицевска

член

3

1

Дајовска Вера

претседател

2

Христина Мицевска

испитувач

3

Миновска Весна

член

Математика, Информатика, Информатичка технологија, Програмски јазици

1

1

Лозановска Маја

претседател

2

Ивановска Дијана

испитувач

3

Стаменковиќ Маја

член

2

1

Ивановска Дијана

претседател

2

Стаменковиќ Маја

испитувач

3

Лозановска Маја

член

3

1

Ивановска Дијана

претседател

2

Лозановска Маја

испитувач

3

Стаменковиќ Маја

член

Историја

1

1

Сашо Вренцовски

претседател

2

Ќире Ристевски

испитувач

3

Геневска Ирена

член

2

1

 

претседател

2

 

испитувач

3

 

член

Географија

1

1

Ќире Ристевски

претседател

2

Вренцовски Сашо

испитувач

3

Ирена Геневска

член

Физика

1

1

 

претседател

2

 

испитувач

3

 

член

Хемија

1

1

Јасмина Дамчевска

претседател

2

Ристевска Мирјана

испитувач

3

Валентина Ѓорѓијовска

член

2

1

 

претседател

2

 

испитувач

3

 

член

Биологија

1

1

Ѓорѓиовска Валентина

претседател

2

Дамчевска Јасмина

испитувач

3

Ристевска Мирјана

член

2

1

Дамчевска Јасмина

претседател

2

Ѓорѓиовска Валентина

испитувач

3

Ристевска Мирјана

член

Педагогија, Психолодија, Социолофија, Филозофија,   Логика, Етика, Граѓанско општество

1

1

Шилкоски Пецо

претседател

2

Станојовска Наталина

испитувач

3

Петрески Роберт

член

2

1

Шилкоски Пецо

претседател

2

Петрески Роберт

испитувач

3

Станојовска Наталина

член

3

1

Станојовска Наталина

претседател

2

Шилкоски Пецо

испитувач

3

Петрески Роберт

член

Спорт и спортски активности

1

1

Митревски Виктор

претседател

2

Карчевски Хестон

испитувач

3

Гроздановски Стефан

член

2

1

Карчевски Хестон

претседател

2

Митревски Виктор

испитувач

3

Гроздановски Стефан

член

Ликовна уметност, Музичка уметност

1

1

Саботковска Елена

претседател

2

Колонџоска Дијана

испитувач

3

Карчевски Хестон

член

2

1

Колонџоска Дијана

претседател

2

Саботковска Елена

испитувач

3

Митревски Виктор

член

Економија, Бизнис, Менаџмент, Вовед во право, Претприемништво и бизнис

1

1

 

претседател

2

Геневска Ирена

испитувач

3

 

член

2

1

Геневска Ирена

претседател

2

 

испитувач

3

 

член

3

1

Геневска Ирена

претседател

2

 

испитувач

3

 

член

Стручни предмети од шумарско- дрвопреработувачка струка

1

1

Кокиновски Зоран

претседател

2

Ивановски Христијан

испитувач

3

Гулевски Ристо

член

2

1

Ивановски Христијан

претседател

2

Гулевски Ристо

испитувач

3

Кокиновски Зоран

член

3

1

Гулевски Ристо

претседател

2

Дамчевска Јасмина

испитувач

3

Ивановски Христијан

член

4

1

 

претседател

2

 

испитувач

3

 

член

Практична настава

1

1

Гулевски ристо

претседател

2

Кокиновски Зоран

испитувач

3

Ивановски Христијан

член

2

1

Гулевски Ристо

претседател

2

Ивановски Христијан

испитувач

3

Кокиновски Зоран

член

 

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?