Четврток, Септември 24, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Наставен кадар

во учебната 2010/2011 година


 1. Љубица Ристевска                            проф. по македонски јазик и литература
 2. Маја Јошевска
 3. Вера Стојановска                              професор по англиски јазик
 4. Весна Миновска
 5. Христина Мицевска                           професор по француски јазик
 6. Дијана Ивановска                              професор по математика
 7. Васа Бошевска
 8. Боро Ѓоревски                                   професор по математика и информатика
 9. Горан Долевски ; 10. Гордана Кузмановска       професор по физика
 10. Мирјана Ристевска                             професор по хемија


 11. Валентина Ѓорѓиовска                       професор по биологија
 12. Јасмина Дамчевска
 13. Ѓире Ристевски                               професор по историја


 14. Сашо Вренцовски                               професор по географија
 15. Роберт Петревски                               професор по филозофија
 16. Пецо Шилкоски                                   професор по социологија
 17. Виктор Митревски                               професор по спорт и спортски активности
 18. Хестон Карчевски
 19. Стефан Гроздановски
 20. Дијана Колонџоска                             професор по ликовсна уметност
 21. Елена Саботковска                             професор по музичка уметност
 22.                                                           професор по економски предмети
 23. Ирена Геневска
 24. Мартин Крстевски                               професор по право
 25. Ристо Гулевски                                    професор по шумарски предмети
 26. Христијан Ивановски
 27.  


 28. Зоран Кокиновски                       професор по практична настава

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?