Четврток, Септември 24, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Развојни цели

 


1. Подобрување на инфраструктурата на училиштето за зголемување на грижата за физичкото и менталното здравје.

 1. Доизградба на фискултурна сала.
 2. Надградување и негување на училишната култура.
 3. Градење на поефикасен систем за информирање.
 4. Обезбедување на услови за изведување на практична работа во шумарската струка.

2. Доопремување на кабинетите со современи технички помагала и дидактички средства.

 1. Збогатување на библиотечниот фонд.
 2. Техничко доопремување на кабинетите за поквалитетна реализација на наставните планови и програми.
 3. Опремување на кабинет (лабораторија) по предметите биологија и хемија.

3. Подигнување на квалитетот на наставата преку стручно усовршување на наставниот кадар.

 1. Подобрување на квалитетот    на планирањата во наставата
 2. Оспособување на наставниците за евалуација и оценување според нови методи и техники за разлика од постоечките
 3. Успешно функционирање на наставниот процес во духот на менаџерски организирано „отворено училиште„.
 4. Зголемување на комуникациските вештини кај наставниците
 5. Зголемување на степенот на мотивираност и одговорност кај учениците и наставниците за сопствениот напредок и афирмацијата на училиштето преку воспоставување на систем на пофалби и награди
 6. Обука за примена на едукативен софтвер во наставата по предмети

 1. Подготовка на учениците за успешно спроведување на државна и училишна матура, како и завршниот испит
 2. Соработка со образовни институции во државата и надвор од неа 


Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?